ABC

Øke stillingsprosenten

Dette kan du gjøre for å gå opp i prosent.

Hver eneste dag leies det inn ekstravakter i pleie- og omsorgsektoren i nesten hver eneste kommune i Norge. Bemanningen tar ikke høyde for at det er fravær. Jobber du mye ekstra, kan det være at du har krav på en større stilling. Da er det viktig at du tar kontakt med din tillitsvalgt for å få hjelp til å kreve en større stilling.

Arbeidsmiljøloven § 14-4(a)

Denne paragrafen i arbeidsmiljøloven gir ansatte som har jobbet mer enn avtalt arbeidstid jevnlig de siste tolv månedene en stilling tilsvarende det de faktisk har jobbet. Det forutsettes at den ansatte har en fast deltidsstilling i virksomheten. Loven kom i 2014. Det presiseres i lovteksten at tolvmånedersperioden regnes bakover i tid fra det tidspunkt arbeidstaker fremmet krav etter bestemmelsen. Dette gjelder ofte deltidsansatte som tar ekstravakter utover sin ordinære stilling. Bestemmelsen gjelder uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som begrunner behovet.

Kravet om «jevnlig» merarbeid innebærer at arbeidet må ha en viss hyppighet eller omfang. Det er ikke tilstrekkelig å kun ta ekstravakter i forbindelse med ferietiden. Hovedpoenget er at ekstraarbeidet skal fremstå som en del av en etablert praksis. Tvilstilfeller kan legges frem for tvisteløsningsnemnda

Den deltidstilsatte som får tilbud om utvidet stilling kan ikke selv velge arbeidssted. Arbeidstaker må også akseptere samme omfang av ubekvemme vakter som i merarbeidet, dersom arbeidsgiver krever dette. Det betyr at hvis du har jobbet ekstra annenhver helg, er det stor sannsynlighet for at du blir tilbudt en turnus med annenhver helg.

Bestemmelsen om utvidet stilling gjelder ikke dersom arbeidsgiver kan dokumentere at virksomheten ikke har behov for merarbeid fremover

Arbeidsmiljøloven § 14-9

Denne paragrafen i arbeidsmiljøloven ble tidligere kalt fireårs-regelen. Den ble endret noe i 2015. Loven lister opp en rekke faktorer som må være til stede for å kunne ansette folk midlertidig. Hvis noen er ansatt midlertidig fordi arbeidet er av midlertidig karakter, kan vedkommende kreve fast ansettelse hvis personen har hatt stillingen i fire år. Hvis noen har hatt ett eller flere andre navngitte vikariater i tre år, kan vedkommende også kreve fast ansettelse.

I 2015 ble loven endret slik at man kunne ansette folk midlertidig og uten vilkår i inntil ett år. Har en arbeidstaker gått midlertidig slik i ett år, for deretter å gå to år i diverse vikariater, åpner loven for at man kan kreve fast ansettelse etter tre år i et slikt ansettelsesforhold.

#blimedlem#

Lovhjemmelen sier at man kan kreve fast ansettelse etter tre og fire år, men grunnbemanningslæren sier at man kan kreve fast ansettelse hvis den ansatte har fylt et «stabilt og påregnelig vikarbehov» i virksomheten, forutsatt at virksomheten uten vesentlig ulempe heller kunne ha økt grunnbemanningen i stedet for å benytte seg av midlertidig ansatte. Det finnes tre høyesterettsdommer som fastsetter dette prinsippet. Den mest kjente for Fagforbundet er «Ambulansedommen», der en ansatt fikk fast ansettelse etter å ha gått som vikar i 14 måneder.

Dette har vært en viktig lovhjemmel for Fagforbundet. I 2007 vant forbundet en sak i Granvin kommune der tre hjelpepleiere og en assistent fikk fast ansettelse i større stillinger fordi de hadde gått som ekstravakter i flere år. Vi har mange gode tillitsvalgte rundt omkring i landet som bruker denne dommen aktivt for å få økt stillingsprosent til medlemmene våre.